تعاریف
نیروگاه:عبارت است از محل استقرار مولدهای انرژی برق و تجهیزات وابسته .

نیروگاه بخاری : نیروگاهی است که در آن از انرژی حرارتی سوخت های مایع، جامد وگاز جهت تولید بخار و مصرف آن در توربین های بخار برای تولید برق استفاده می شود.

قدرت نامی : قدرت نامی یک دستگاه توربین یا دستگاه تولیدی نیروی محرکه از طرف سازنده بر روی پلاک مشخصات آن برای شرایط معینی بر حسب اسب بخار یا مگاوات نوشته شده است . در ماشین‎های کوچک قدرت نامی بر حسب کیلووات مشخص می گردد.
قدرت عملی : بیشترین توان قابل تولید مولد در محل نصب با در نظر گرفتن شرایط محیطی(ارتفاع از سطح دریا، دمای محیط و رطوبت نسبی) است.

قدرت عملی فصلی : بیشترین توان قابل تولید مولد در محل نصب در فصول مختلف سال با در نظر گرفتن شرایط محیطی .

راندمان : عبارت است از نسبت انرژی حاصل از یک کیلووات ساعت برق (به کیلو کالری) به ارزش حرارتی سوخت مصرفی به ازای یک کیلووات ساعت برق تولید شده.

تولید ناویژه نیروگاه : جمع انرژی تولیدی مولدهای برق یک نیروگاه که در طی یک دوره زمانی معین (مثلاً یکسال) روی پایانه خروجی مولدها بر حسب کیلووات ساعت یا مگاوات ساعت اندازه گیری میشود .

تولید ویژه نیروگاه : تولید انرژی ویژه، عبارت است از تولید انرژی برق ناویژه منهای مصرف داخلی نیروگاهها در یک دوره معین و برحسب کیلووات ساعت یا مگاوات ساعت محاسبه می شود.
مصرف داخلی نیروگاه(فنی) : جمع مصارف داخلی که مستقیماً‌ در تولید نقش دارند (در طول یکدوره مشخص بر حسب کیلووات ساعت) مصرف داخلی فنی نیروگاه می باشد .
مصرف داخلی نیروگاه (غیرفنی) : انرژی مورد استفاده داخل نیروگاه شامل انرژی مصرفی برای روشنایی معابر و تجهیزات جانبی واحد ها بدون توجه به این نکته که این انرژی در خود واحد تولید شده یا از منبع دیگری تامین گردد .

مصرف داخلی واحد : مقدارانرژی الکتریکی که توسط تجهیزات کمکی و جنبی یک واحد که جهت راهبری آن چه در حالت کار و چه درحالت توقف لازم است برحسب کیلووات ساعت و در طول یکدوره مشخص را مصرف داخلی واحدگویند.

خروج اضطراری : عبارت است از خروج واحد تولیدی نیروگاه به دلیل وقوع خرابی یا شرایط دیگری که در برنامه سالیانه پیش بینی نشده باشد .

خروج با برنامه : عبارت است از خروج واحد تولیدی نیروگاه از مدار بر اساس برنامه سالیانه که قبل از شروع هر سال از طرف دفتر فنی تولید توانیر و با هماهنگی دیسپاچینگ تعیین می گردد .

نرخ خروج اضطراری :

نرخ خروج اضطراری=( خروجی ها و محدودیتهای اضطراری/ خروجی ها و محدودیت ها اضطراری+ذخیره گردان+تولید شده)*100

ضریب خروج اضطراری :

ضریب خروج اضطراری=( خروجی ها و محدودیتهای اضطراری/ قدرت عملی)*100

ساعت کارکرد نیروگاه : مجموع ساعات کارکرد واحدهای نیروگاه در یک بازه زمانی خاص که معمولا" سالیانه می باشد .

انرژی تولید نشده ناشی از محدودیت های داخلی : انرژی تولید نشده واحد به دلیل معایب و محدودیت های ایجاد شده روی واحد و یا تجهیزات کمکی.

وات : وات، واحد سنجش توان تولیدی (وات تولیدی) یا توان مصرفی (وات مصرفی) است و آن توان دستگاهی است که در یک ثانیه یک ژول انرژی تولید یا مصرف نماید و برابر با یک نیوتن- متر بر ثانیه است.

وات ساعت : وات ساعت، واحد سنجش انرژی تولیدی و یا مصرفی است و آن انرژی تولید شده یا مصرف شده یک دستگاه به توان یک وات در ظرف مدت یک ساعت است.

توان اکتیو : توان مصرفی توسط مصرف کننده اهمی خالص می باشد که واحد آن Watاست .

توان راکتیو : توان مصرفی توسط مصرف کننده سلفی و خازنی می باشد که واحد آن Varاست .

حداقل بار : کمترین بار اکتیو یا راکتیو تولید شده توسط واحد تولیدی در یک بازه زمانی مشخص

حداکثر بار : بیشترین بار اکتیو یا راکتیو تولید شده توسط واحد تولیدی در یک بازه زمانی مشخص

میزان آمادگی : عبارت است از قابلیت تولید واحد تولیدی نیروگاه در هر ساعت شبانه روز بر حسب مگاوات

ضریب آمادگی :

ضریب آمادگی=( قدرت قابل تولید/ قدرت عملی)*100

ارزش حرارتی سوخت : مقدار انرژی حرارتی که از سوختن یک واحد سوخت حاصل میشود و بر حسب کیلو کالری یا Btu سنجیده می گردد .

میزان سوخت مصرفی : عبارت است از میزان سوخت مصرفی که هر واحد تولیدی نیروگاه برای تولید برق نیاز دارد و برای یک بازه زمانی خاص(معمولا" روزانه و ماهانه و سالانه) اندازه گیری می شود .

میزان سوخت تحویلی : میزان سوخت ارسال شده(نفت کوره و نفت گاز) از طرف شرکت نفت که میزان آن در بارنامه براساس دمای طبیعی و 60 درجه فارنهایت درج شده است .

موجودی کل مخازن سوخت : عبارت است از حجم اشغال شده توسط نفت کوره و نفت گاز در مخازن ذخیره سوخت

موجودی مفید مخازن سوخت : عبارت است از حجم مفید نفت کوره و نفت گاز موجود در مخازن ذخیره سوخت پس از کسر آب و ناخالصیهای موجود در سوخت

لیتر بر کیلووات ساعت :نسبت سوخت مصرف شده به کیلووات ساعت انرژی تولید ی را نشان می دهد .

چگالی سوخت : عبارت است ازنسبت جرم سوخت به حجم آن که واحد آن gr/cm3 می باشد.ضریب مصرف داخلی :

ضریب مصرف داخلی=( مصرف داخلی سالانه/ انرژی ناخالص تولیدی)*100

ضریب بهره وری سوخت :

ضریب بهروری سوخت=( میزان تولید ناخالص/ انرژی حرارتی سوخت مصرفی)*100

ضریب اجرای تعهد انرژی :

ضریب اجرای تعهد تولید انرژی=( عملکرد تولید سالانه/ تعهد تولید سالانه)*100

درصد ضریب بهره برداری نیروگاه :

درصد ضریب بهره برداری نیروگاه=( انرژی تولیدی ناویژه/قدرت عملی*تعداد کل ساعت در سال)*100

قدرت قابل تولید نرمال : توانی است که یک واحد در شرایط عادی و بدون هیچگونه اشکال فنی و بدون اثرات سوء بر روی واحد می‎تواند تولید کند .

حداکثر قدرت تولیدی همزمان با پیک بار شبکه : حداکثر قدرت تولیدی همزمان واحدها در پیک بار شبکه طی یکدوره مشخص که ممکن است از جمع قابلیت تولید واحدها کمتر و یا مساوی با آن باشد .

قدرت تولید شده در پیک : توانی است که واحد در زمان پیک تولید کرده است .

مقدار آلاینده های محلی در تولید برق : میزان انتشار ذرات معلق BOD,COD,SO2 ,NOX تقسیم بر کیلووات ساعت تولید ناخالص (هریک جداگانه)و واحدآن ppm,ppb است .
تاریخ به روز رسانی: 1396/05/10
تعداد بازدید: 996
Powered by DorsaPortal