مناقصه 98/52
آگهی مناقصه عمومی شماره 98/52
دو مرحله ای
 
موضوع مناقصه : خرید 17 تن مواد ضد رسوب و بازدارنده خوردگی جهت برج خنک کن نیروگاه زرند
 
دستگاه مناقصه گزار : شرکت مدیریت تولید برق زرند
 
تضمین فرآیند ارجاع کار : 136،000،000ریال (یکصد و سی و شش میلیون ریال) به صورت واریز وجه به حساب جاری 0105831343009 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی زرند بنام شرکت مدیریت تولید برق زرند و یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی.
 
مهلت فروش اسناد مناقصه : از روز دوشنبه 98/05/07 لغایت 98/05/14
 
محل فروش اسناد مناقصه :
1- کرمان . زرند . میدان امام خمینی . بعد از پل راه آهن . شرکت مدیریت تولید برق زرند . اداره تدارکات و قراردادها- تلفن : 31425581-034
2- دریافت اسناد از طریق سایت : WWW.ZARKPP.IR
 
بهای فروش اسناد : 150،000 ریال (یکصد و پنجاه هزار ریال) به حساب جاری 0105831343009 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی زرند بنام شرکت مدیریت تولید برق زرند .
 
مهلت و محل تحویل پیشنهادات : آخرین مهلت تحویل اسناد ساعت 15 روزچهار شنبه مورخ 98/05/30 و محل تحویل زرند ، میدان امام خمینی ، بعد از پل راه آهن ، شرکت مدیریت تولید برق زرند ، اداره تدارکات و قرارداد ها می باشد .
 
تاریخ و محل گشایش پیشنهادات : ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/06/02 در محل سالن جلسات شرکت مدیریت تولید برق زرند.
 
شرایط عمومی :

  • ارائه معرفی نامه برای فردی که اسناد مناقصه را دریافت می نماید.
  • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه دریافت میگردد.
  • شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
  • سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 31425581-034 تماس حاصل فرمائید.
 
 
 نحوه دریافت اسناد از طریق سایت : فیش واریزی را به شماره 31425559-034 ارسال نموده و  بعد از دانلود اسناد از شماره 31425581-034 پسورد فایل خود را دریافت نمائید.
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1398/05/10
تعداد بازدید: 927
Powered by DorsaPortal