جمعه 24 آذر 1396  | English
کمينه
مناقصات و مزایده ها


بسمه تعالي
آگهي مناقصه عمومي شماره 96/45

دو مرحله ای

 
 

خرید 45 تن موادضد سوب و بازدارنده خوردگی جهت برج خنک کن

 

نام دستگاه مناقصه گزار: شركت مديريت توليد برق زرند

نشاني دستگاه مناقصه گزار: كرمان- زرند- ميدان امام خميني- بعد از پل راه آهن- شركت مديريت توليد برق زرند

 

موضوع مناقصه: خرید 45 تن مواد ضد رسوب و بازدارنده خوردگی جهت برج خنک کن

تضمين شركت در مناقصه :  78,500,000 ريال  ( هفتادو هشت میلیون و پانصد هزار ریال )  به صورت واريز وجه به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند و يا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي .

 

تاريخ دريافت اسناد  مناقصه :  از روز  شنبه 22/07/1396 لغايت 01/08/1396

مهلت تحويل اسناد  مناقصه :آخرين مهلت تحويل اسناد ساعت 15 روز یک شنبه 14/08/1396 مي باشد . 

نشاني دريافت و تحويل اسناد مناقصه:

1- از طريق مراجعه به اداره تداركات و قراردادها شركت مديريت توليد برق زرند

2- مراجعه به سایت www.zarkpp.ir

نحوه دريافت اسناد مناقصه و هزينه آن : 

·         واريز مبلغ 50,000 ريال به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند

·         مراجعه به سايت www.zarkpp.ir  و دريافت اسناد 

·         در صورت مراجعه حضوري ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد الزامي است.

 

 نحوه دريافت اسناد از طريق سايت :فيش واريزي را به شماره  034-31425559  ارسال نموده و از شماره 034-31425581 نام كاربري خود را دريافت و اسناد را دانلود نمائيد . 

تاريخ و محل گشايش پيشنهادات : ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 15/08/1395 در محل سالن جلسات شركت مديريت توليد برق زرند.


شرايط عمومي :


- ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد .
- هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه دريافت ميگردد .
- شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31425581 – 034 تماس حاصل فرمائيد .

 

 دانلود اسناد

 

 

  

« شركت مديريت توليد برق زرند»

 
 
 
 
 
 

 

کمينه
آرشیو مناقصات


بسمه تعالي
آگهي مناقصه عمومي شماره 94/35

دو مرحله ای

 
 

خريد 35 تن مواد ضد رسوب و بازدارنده خوردگی

 

نام دستگاه مناقصه گزار: شركت مديريت توليد برق زرند

نشاني دستگاه مناقصه گزار: كرمان- زرند- ميدان امام خميني- بعد از پل راه آهن- شركت مديريت توليد برق زرند

 

موضوع مناقصه: خريد 35 تن مواد ضد رسوب و بازدارنده خوردگی

تضمين شركت در مناقصه :  190,000,000 ريال  (یک صدو نود ميليون ريال )  به صورت واريز وجه به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند و يا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي .

 

تاريخ دريافت اسناد  مناقصه :  از روز چهار شنبه 08/07/1394 لغايت 16/07/1394

مهلت تحويل اسناد  مناقصه :آخرين مهلت تحويل اسناد ساعت 15 روز دو شنبه 27/07/1394 مي باشد . 

نشاني دريافت و تحويل اسناد مناقصه:

1- از طريق مراجعه به اداره تداركات و قراردادها شركت مديريت توليد برق زرند

2- مراجعه به سایت www.zarkpp.ir

نحوه دريافت اسناد امناقصه و هزينه آن : 

·         واريز مبلغ 50,000 ريال به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند

·         مراجعه به سايت www.zarkpp.ir  و دريافت اسناد 

·         در صورت مراجعه حضوري ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد الزامي است.

 

 نحوه دريافت اسناد از طريق سايت :فيش واريزي را به شماره  034-33424659 داخلي( 1 ) ارسال نموده و از داخلي ( 2 ) نام كاربري خود را دريافت و اسناد را دانلود نمائيد . 

تاريخ و محل گشايش پيشنهادات : ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 28/07/1394 در محل سالن جلسات شركت مديريت توليد برق زرند.


شرايط عمومي :
- ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد .
- هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه دريافت ميگردد .
- شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33424659 – 034 تماس حاصل فرمائيد .

 

 دانلود اسناد

 

 

  

« شركت مديريت توليد برق زرند»

 
 
 
 
 
 

 


بسمه تعالي
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 94/34

دو مرحله ای

 
 

خريد 550 تن اسيد كلريدريك تجارتی نيروگاه زرند

 

نام دستگاه مناقصه گزار: شركت مديريت توليد برق زرند

نشاني دستگاه مناقصه گزار: كرمان- زرند- ميدان امام خميني- بعد از پل راه آهن- شركت مديريت توليد برق زرند

 

موضوع مناقصه: خريد 550 تن اسيد كلريدريك تجارتی نيروگاه زرند

تضمين شركت در مناقصه :  130,000,000 ريال  (یک صدو سي ميليون ريال )  به صورت واريز وجه به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند و يا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي .

 

تاريخ دريافت اسناد  مناقصه :  از روز چهار شنبه 04/06/1394 لغايت 15/06/1394

مهلت تحويل اسناد  مناقصه :آخرين مهلت تحويل اسناد ساعت 15 روز شنبه 28/06/1394 مي باشد . 

نشاني دريافت و تحويل اسناد مناقصه:

1- از طريق مراجعه به اداره تداركات و قراردادها شركت مديريت توليد برق زرند

2- مراجعه به سایت www.zarkpp.ir

نحوه دريافت اسناد امناقصه و هزينه آن : 

·         واريز مبلغ 50,000 ريال به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند

·         مراجعه به سايت www.zarkpp.ir  و دريافت اسناد 

·         در صورت مراجعه حضوري ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد الزامي است.

 

 نحوه دريافت اسناد از طريق سايت :فيش واريزي را به شماره  034-33424659 داخلي( 1 ) ارسال نموده و از داخلي ( 2 ) نام كاربري خود را دريافت و اسناد را دانلود نمائيد . 

تاريخ و محل گشايش پيشنهادات : ساعت 14 روز يك شنبه مورخ 29/06/1394 در محل سالن جلسات شركت مديريت توليد برق زرند.


شرايط عمومي :
- ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد .
- هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه دريافت ميگردد .
- شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33424659 – 034 تماس حاصل فرمائيد .

 

 دانلود اسناد

 

 

  

« شركت مديريت توليد برق زرند»

 
 
 
 
 
 

 


بسمه تعالي
آگهي مناقصه عمومي شماره 94/32

دو مرحله ای

 
 

تامین نیروی انسانی نیروگاه زرند

 

نام دستگاه مناقصه گزار: شركت مديريت توليد برق زرند

نشاني دستگاه مناقصه گزار: كرمان- زرند- ميدان امام خميني- بعد از پل راه آهن- شركت مديريت توليد برق زرند

 

موضوع مناقصه: تامین نیروی انسانی نیروگاه زرند

تضمين شركت در مناقصه :  1,200,000,000 ريال  (یک میلیارد و دویست ميليون ريال )  به صورت واريز وجه به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند و يا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي .

 

تاريخ دريافت اسناد  مناقصه :  از روز  یک شنبه 13/02/1394 لغايت 23/02/1394

مهلت تحويل اسناد  مناقصه :آخرين مهلت تحويل اسناد ساعت 15 روز چهارشنبه 06/03/1394 مي باشد . 

نشاني دريافت و تحويل اسناد مناقصه:

1- از طريق مراجعه به اداره تداركات و قراردادها شركت مديريت توليد برق زرند

2- مراجعه به سايت www.zarkpp.ir

نحوه دريافت اسناد امناقصه و هزينه آن : 

·         واريز مبلغ 50,000 ريال به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند

·         مراجعه به سايت www.zarkpp.ir  و دريافت اسناد 

·         در صورت مراجعه حضوري ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد الزامي است.

 

 نحوه دريافت اسناد از طريق سايت :فيش واريزي را به شماره  034-33424659 داخلي( 1 ) ارسال نموده و از داخلي ( 2 ) نام كاربري خود را دريافت و اسناد را دانلود نمائيد . 

تاريخ و محل گشايش پيشنهادات : ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 10/03/1394 در محل سالن جلسات شركت مديريت توليد برق زرند.


شرايط عمومي :
- ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد .
- هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه دريافت ميگردد .
- شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33424659 – 034 تماس حاصل فرمائيد .

 

 دانلود اسناد

 

 

  

« شركت مديريت توليد برق زرند»

 
 
 
 
 
 

 


بسمه تعالي
آگهي مناقصه عمومي شماره 93/31 
 
 
خرید لوله های آلیاژی سوپر هیتربویلر و هنگر های مربوطه نیروگاه زرند

 

نام دستگاه مناقصه گزار: شركت مديريت توليد برق زرند

نشاني دستگاه مناقصه گزار: كرمان- زرند- ميدان امام خميني- بعد از پل راه آهن- شركت مديريت توليد برق زرند

 

موضوع مناقصه: خرید لوله های آلیاژی سوپر هیتر بویلر و هنگر های مربوطه نیروگاه زرند

تضمين شركت در مناقصه :  313,000,000 ريال  (سیصدو سیزده ميليون ريال )  به صورت واريز وجه به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند و يا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي .

 

تاريخ دريافت اسناد  مناقصه :  از روز  شنبه 04/11/1393 لغايت 15/11/1393

مهلت تحويل اسناد  مناقصه :آخرين مهلت تحويل اسناد ساعت 15 روز چهارشنبه 29/11/1393 مي باشد . 

نشاني دريافت و تحويل اسناد مناقصه:

1- از طريق مراجعه به اداره تداركات و قراردادها شركت مديريت توليد برق زرند

2- مراجعه به سايت www.zarkpp.ir

نحوه دريافت اسناد امناقصه و هزينه آن : 

·         واريز مبلغ 50,000 ريال به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند

·         مراجعه به سايت www.zarkpp.ir  و دريافت اسناد 

·         در صورت مراجعه حضوري ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد الزامي است.

 

 نحوه دريافت اسناد از طريق سايت :فيش واريزي را به شماره  034-33424659 داخلي( 1 ) ارسال نموده و از داخلي ( 2 ) نام كاربري خود را دريافت و اسناد را دانلود نمائيد . 

تاريخ و محل گشايش پيشنهادات : ساعت 14 روز شنبه مورخ 02/12/1393 در محل سالن جلسات شركت مديريت توليد برق زرند.


شرايط عمومي :
- ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد .
- هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه دريافت ميگردد .
- شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33424659 – 034 تماس حاصل فرمائيد .

 

 دانلود اسناد

 

 

  

« شركت مديريت توليد برق زرند»

 
 
 
 
 
 

 


بسمه تعالي
آگهي مناقصه عمومي شماره 93/29
(دو مرحله اي)

 
تامين دو دست اسپری واتر با متعلقات و چهار لوله نیم دایره بخار توربین نیروگاه زرند

 

نام دستگاه مناقصه گزار: شركت مديريت توليد برق زرند

نشاني دستگاه مناقصه گزار: كرمان- زرند- ميدان امام خميني- بعد از پل راه آهن- شركت مديريت توليد برق زرند

 

موضوع مناقصه: تامين دو دست اسپری واتر با متعلقات وچهار لوله نیم دایره بخار توربین نیروگاه زرند

تضمين شركت در مناقصه :  190,000,000 ريال  (یکصدو نود ميليون ريال )  به صورت واريز وجه به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند و يا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي .

 

تاريخ دريافت اسناد  مناقصه :  از روز  سه شنبه 25/09/1393 لغايت 08/10/1393

مهلت تحويل اسناد  مناقصه :آخرين مهلت تحويل اسناد ساعت 15 روز شنبه 20/10/1393 مي باشد . 

نشاني دريافت و تحويل اسناد مناقصه:

1- از طريق مراجعه به اداره تداركات و قراردادها شركت مديريت توليد برق زرند

2- مراجعه به سايت www.zarkpp.ir

نحوه دريافت اسناد امناقصه و هزينه آن : 

·         واريز مبلغ 50,000 ريال به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند

·         مراجعه به سايت www.zarkpp.ir  و دريافت اسناد 

·         در صورت مراجعه حضوري ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد الزامي است.

 

 نحوه دريافت اسناد از طريق سايت :فيش واريزي را به شماره  034-33424659 داخلي( 1 ) ارسال نموده و از داخلي ( 2 ) نام كاربري خود را دريافت و اسناد را دانلود نمائيد . 

تاريخ و محل گشايش پيشنهادات : ساعت 14 روز يکشنبه مورخ 21/10/1393 در محل سالن جلسات شركت مديريت توليد برق زرند.


شرايط عمومي :
- ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد .
- هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه دريافت ميگردد .
- شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33424659 – 034 تماس حاصل فرمائيد .

 

 دانلود اسناد

 

 

  

« شركت مديريت توليد برق زرند»

 
 
 
 
 
 

 


بسمه تعالي

آگهي مناقصه عمومي شماره 93/28
(یک مرحله ای)

 
تامین 80 عدد ممبران تصفیه خانه RO نیروگاه زرند

 

نام دستگاه مناقصه گزار: شركت مديريت توليد برق زرند

نشانی دستگاه مناقصه گزار: كرمان- زرند- ميدان امام خميني- بعد از پل راه آهن- شركت مديريت توليد برق زرند

 

موضوع مناقصه: تامین 80 عدد ممبران تصفیه خانه RO  نیروگاه زرند

تضمين شركت در مناقصه :  120,000,000 ريال  (یکصدو بیست میلیون ريال )  به صورت واريز وجه به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند و يا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي .

 

تاریخ دریافت اسناد  مناقصه :  از روز  سه شنبه 25/09/1393 لغایت 08/10/1393

مهلت تحویل اسناد  مناقصه :آخرین مهلت تحویل اسناد ساعت 15 روز  شنبه 20/10/1393 می باشد . 

نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه:

1- از طريق مراجعه به اداره تداركات و قراردادها شركت مديريت توليد برق زرند

2- مراجعه به سايت www.zarkpp.ir

نحوه دریافت اسناد امناقصه و هزینه آن : 

·         واريز مبلغ 50,000 ريال به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند

·         مراجعه به سايت www.zarkpp.ir  و دريافت اسناد 

·         در صورت مراجعه حضوري ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد الزامي است.

 

 نحوه دريافت اسناد از طريق سايت :فيش واريزي را به شماره  034-33424659 داخلي( 1 ) ارسال نموده و از داخلي ( 2 ) نام كاربري خود را دريافت و اسناد را دانلود نمائيد . 

تاريخ و محل گشايش پيشنهادات : ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 22/10/1393 در محل اداره تدارکات شركت مديريت توليد برق زرند.


شرايط عمومي :
- ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد .
- هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه دريافت ميگردد .
- شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33424659 – 034 تماس حاصل فرمائيد .

 

 دانلود اسناد

 

 

  

« شركت مديريت توليد برق زرند»

 
 
 
 
 
 

 


بسمه تعالي

آگهي مناقصه عمومي شماره 93/26
(دو مرحله ای)

 
تامین نیروی انسانی شرکت مدیریت تولید برق زرند

 

نام دستگاه مناقصه گزار: شركت مديريت توليد برق زرند

نشانی دستگاه مناقصه گزار: كرمان- زرند- ميدان امام خميني- بعد از پل راه آهن- شركت مديريت توليد برق زرند

 

موضوع مناقصه: تامین نیروی انسانی شرکت مدیریت تولید برق زرند

تضمين شركت در مناقصه :  733,000,000 ريال  (هفتصدو سی وسه میلیون ريال )  به صورت واريز وجه به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند و يا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي .

 

تاریخ دریافت اسناد  مناقصه :  از روز  سه شنبه 02/02/1393 لغایت 09/02/1393

مهلت تحویل اسناد  مناقصه :آخرین مهلت تحویل اسناد ساعت 15 روز شنبه 20/02/1393 می باشد . 

نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه:

1- از طريق مراجعه به اداره تداركات و قراردادها شركت مديريت توليد برق زرند

2- مراجعه به سايت www.zarkpp.ir

نحوه دریافت اسناد امناقصه و هزینه آن : 

·         واريز مبلغ 50,000 ريال به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند

·         مراجعه به سايت www.zarkpp.ir  و دريافت اسناد 

·         در صورت مراجعه حضوري ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد الزامي است.

 

 نحوه دريافت اسناد از طريق سايت :فيش واريزي را به شماره  0342-4224659 داخلي( 1 ) ارسال نموده و از داخلي ( 2 ) نام كاربري خود را دريافت و اسناد را دانلود نمائيد . 

تاريخ و محل گشايش پيشنهادات : ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 21/02/1393 در محل سالن جلسات شركت مديريت توليد برق زرند.


شرايط عمومي :
- ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد .
- هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه دريافت ميگردد .
- شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 4224659 – 0342 تماس حاصل فرمائيد .

 

 دانلود اسناد

 

 

  

« شركت مديريت توليد برق زرند»

 
 
 
 
 
 

 

 

 بسمه تعالي

 

آگهي مناقصه عمومي شماره 21/92 

(یک مرحله ای)

 

 

 

خريد يك دستگاه كارتريج يونيت پمپ مازوت نيروگاه زرند  

 

نام دستگاه مناقصه گزار: شركت مديريت توليد برق زرند

نشانی دستگاه مناقصه گزار: كرمان- زرند- ميدان امام خميني- بعد از پل راه آهن- شركت مديريت توليد برق زرند

موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه کارتریج یونیت پمپ مازوت نیروگاه زرند

تضمين شركت در مناقصه :  78,500,000 ريال  (هفتاد و هشت ميليون و پانصد هزار ريال )  به صورت واريز وجه به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند و يا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي .

 

تاریخ دریافت اسناد  مناقصه :  از روز  چهارشنبه 08/03/1392 لغایت 18/03/1392

مهلت تحویل اسناد  مناقصه :آخرین مهلت تحویل اسناد ساعت 15 روز چهارشنبه 29/03/1392 می باشد . 

نشانی دریافت و تحویل اسناد امناقصه:

1- از طريق مراجعه به اداره تداركات و قراردادها شركت مديريت توليد برق زرند

2- مراجعه به سايت www.zarkpp.ir

نحوه دریافت اسناد امناقصه و هزینه آن : 

·         واريز مبلغ 50,000 ريال به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند

·         مراجعه به سايت www.zarkpp.ir  و دريافت اسناد 

·         در صورت مراجعه حضوري ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد الزامي است.

  

 نحوه دريافت اسناد از طريق سايت :فيش واريزي را به شماره  0342-4224659 داخلي( 1 ) ارسال نموده و از داخلي ( 2 ) نام كاربري خود را دريافت و اسناد را دانلود نمائيد . 

تاريخ و محل گشايش پيشنهادات : ساعت 14 روز شنبه مورخ 01/04/1392 در محل سالن جلسات شركت مديريت توليد برق زرند.

شرايط عمومي :

-         ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد .

-        هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه دريافت ميگردد .

-        شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .


جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 4224659 – 0342 تماس حاصل فرمائيد . 

 


 

 

دانلود اسناد

دانلود اسناد

 

 

  

« شركت مديريت توليد برق زرند»


 

 

 بسمه تعالي

 

آگهي مناقصه عمومي شماره 20/92 

(دو مرحله ای)

 

تامین نیروی انسانی نیروگاه زرند  

 

نام دستگاه مناقصه گزار: شركت مديريت توليد برق زرند

نشانی دستگاه مناقصه گزار: كرمان- زرند- ميدان امام خميني- بعد از پل راه آهن- شركت مديريت توليد برق زرند

موضوع مناقصه: تآمین نیروی انسانی نيروگاه زرند

تضمين شركت در مناقصه : 400,000,000 ريال (چهارصد ميليون ريال) به صورت واريز وجه به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند و يا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي .

تاریخ دریافت اسناد  مناقصه :  از روز سه شنبه مورخ 17/02/92 تا پايان وقت اداري مورخ 24/02/92

مهلت تحویل اسناد  مناقصه  : تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ  30/02/92

نشانی دریافت و تحویل اسناد امناقصه:

1- از طريق مراجعه به اداره تداركات و قراردادها شركت مديريت توليد برق زرند

2- مراجعه به سايت www.zarkpp.ir

نحوه دریافت اسناد امناقصه و هزینه آن : 

·         واريز مبلغ 50,000 ريال به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند

·         مراجعه به سايت www.zarkpp.ir  و دريافت اسناد 

·         در صورت مراجعه حضوري ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد الزامي است.

  

 نحوه دريافت اسناد از طريق سايت :فيش واريزي را به شماره  0342-4224659 داخلي( 1 ) ارسال نموده و از داخلي ( 2 ) نام كاربري خود را دريافت و اسناد را دانلود نمائيد . 

تاريخ و محل گشايش پيشنهادات : ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 31/02/92 در محل سالن جلسات شركت مديريت توليد برق زرند.

شرايط عمومي :

-         ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد .

-        هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه دريافت ميگردد .

-        شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .


جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 4224659 – 0342 تماس حاصل فرمائيد . 

 


 

 

دانلود اسناد

دانلود اسناد

 

 

  

« شركت مديريت توليد برق زرند»


 


بسمه تعالي
آگهي مناقصه عمومي شماره 95/40

دو مرحله ای

 
 

تامین نیروی انسانی

 

نام دستگاه مناقصه گزار: شركت مديريت توليد برق زرند

نشاني دستگاه مناقصه گزار: كرمان- زرند- ميدان امام خميني- بعد از پل راه آهن- شركت مديريت توليد برق زرند

 

موضوع مناقصه: تامین نیروی انسانی

تضمين شركت در مناقصه :  1,500,000,000 ريال  (یک میلیاردو پانصد ميليون ريال )  به صورت واريز وجه به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند و يا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي .

 

تاريخ دريافت اسناد  مناقصه :  از روز  شنبه 19/04/1395 لغايت 29/04/1395

مهلت تحويل اسناد  مناقصه :آخرين مهلت تحويل اسناد ساعت 15 روز سه شنبه 12/05/1395 مي باشد . 

نشاني دريافت و تحويل اسناد مناقصه:

1- از طريق مراجعه به اداره تداركات و قراردادها شركت مديريت توليد برق زرند

2- مراجعه به سایت www.zarkpp.ir

نحوه دريافت اسناد امناقصه و هزينه آن : 

·         واريز مبلغ 50,000 ريال به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند

·         مراجعه به سايت www.zarkpp.ir  و دريافت اسناد 

·         در صورت مراجعه حضوري ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد الزامي است.

 

 نحوه دريافت اسناد از طريق سايت :فيش واريزي را به شماره  034-33424659 داخلي( 1 ) ارسال نموده و از داخلي ( 2 ) نام كاربري خود را دريافت و اسناد را دانلود نمائيد . 

تاريخ و محل گشايش پيشنهادات : ساعت 12 روز چهار شنبه مورخ 13/05/1395 در محل سالن جلسات شركت مديريت توليد برق زرند.


شرايط عمومي :
- ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد .
- هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه دريافت ميگردد .
- شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33424659 – 034 تماس حاصل فرمائيد .

 

 دانلود اسناد

 

 

  

« شركت مديريت توليد برق زرند»

 
 
 
 
 
 

 

 

 بسمه تعالي

 

آگهي مناقصه عمومي شماره 19/92 

 

تعويض تيوب شيت و لوله هاي كندانسور واحد اول  

 

نام دستگاه مناقصه گزار: شركت مديريت توليد برق زرند

نشانی دستگاه مناقصه گزار: كرمان- زرند- ميدان امام خميني- بعد از پل راه آهن- شركت مديريت توليد برق زرند

موضوع مناقصه: تعويض تيوب شيت و لوله هاي كندانسور واحد اول نيروگاه زرند

تاریخ دریافت اسناد  مناقصه :  از روز دوشنبه مورخ 02/02/91 تا پايان وقت اداري مورخ 11/02/91

مهلت تحویل اسناد  مناقصه  : تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ  22/02/91

نشانی دریافت و تحویل اسناد امناقصه:

1- از طريق مراجعه به اداره تداركات و قراردادها شركت مديريت توليد برق زرند

2- مراجعه به سايت www.zarkpp.ir

نحوه دریافت اسناد امناقصه و هزینه آن : 

·         واريز مبلغ 50,000 ريال به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند

·         مراجعه به سايت www.zarkpp.ir  و دريافت اسناد 

·         در صورت مراجعه حضوري ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد الزامي است.

  

 نحوه دريافت اسناد از طريق سايت :فيش واريزي را به شماره  0342-4224659 داخلي( 1 ) ارسال نموده و از داخلي ( 2 ) نام كاربري خود را دريافت و اسناد را دانلود نمائيد . 

 

 

ضمناً هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه دريافت ميگردد .


 

 

دانلود اسناد

دانلود اسناد

 

 

  

« شركت مديريت توليد برق زرند»


 

 بسمه تعالي 

آگهي مناقصه عمومي شماره 18/91

( دو مرحله اي )

موضوع مناقصه : تعويض بخشي از لوله هاي بويلر واحد اول نيروگاه زرند

دستگاه مناقصه گزار : شركت مديريت توليد برق زرند

تضمين شركت در مناقصه : 185,000,000ريال (يكصد و هشتاد و پنج ميليون ريال) به صورت واريز وجه به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند و يا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي .

مهلت فروش اسناد مناقصه : از روز دوشنبه   06/09/91 لغايت  12/09/91

محل فروش اسناد مناقصه :

1- كرمان . زرند . ميدان امام خميني . بعد از پل راه آهن . شركت مديريت توليد برق زرند .  اداره تداركات و قراردادها- تلفن : 4224659-0342

2- دريافت اسناد از طريق سايت WWW.ZARKPP.IR

 

بهاي فروش اسناد : 50,000 ريال ( پنجاه هزار ريال ) به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند .

مهلت و محل تحويل پيشنهادات : آخرين مهلت تحويل اسناد ساعت 15روز چهارشنبه مورخ 22/09/91 و محل تحويل زرند ، ميدان امام خميني ، بعد از پل راه آهن ، شركت مديريت توليد برق زرند ، اداره تداركات و قرارداد ها مي باشد .

تاريخ و محل گشايش پيشنهادات : ساعت 14 روز شنبه مورخ 25/09/91 در محل سالن جلسات شركت مديريت توليد برق زرند .

شرايط عمومي :

-         ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد .

-        هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه دريافت ميگردد .

-        شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .

         جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 4224659 0342 تماس حاصل فرمائيد .

        نحوه دريافت اسناد از طريق سايت :فيش واريزي را به شماره  0342-4224659 داخلي( 1 ) ارسال نموده و از داخلي ( 4 ) نام كاربري خود را دريافت و اسناد را دانلود نمائيد .

 

 

 

« شركت مديريت توليد برق زرند»

 

 

 

 بسمه تعالي

 

مناقصه عمومي شماره 16/91

 

آگهي تجديد ارزیابی کیفی مناقصه گران  

 

 

نام دستگاه مناقصه گزار: شركت مديريت توليد برق زرند

نشانی دستگاه مناقصه گزار: كرمان- زرند- ميدان امام خميني- بعد از پل راه آهن- شركت مديريت توليد برق زرند

موضوع مناقصه: ساخت كامل روتور توربين واحد اول نيروگاه زرند

تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفي : از روز دوشنبه مورخ 16/11/91 تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 28/11/91

مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفي : تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ  08/12/91

نشانی دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی:

1- از طريق مراجعه به اداره تداركات و قراردادها شركت مديريت توليد برق زرند

2- مراجعه به سايت www.zarkpp.ir

نحوه دریافت اسناد ارزيابي كيفي و هزینه آن : 

·         واريز مبلغ 50,000 ريال به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند

·         مراجعه به سايت www.zarkpp.ir  و دريافت اسناد 

·         در صورت مراجعه حضوري ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد الزامي است.

  

 نحوه دريافت اسناد از طريق سايت :فيش واريزي را به شماره  0342-4224659 داخلي( 1 ) ارسال نموده و از داخلي ( 4 ) نام كاربري خود را دريافت و اسناد را دانلود نمائيد . 

 

 

ضمناً هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه دريافت ميگردد .


 

 

دانلود اسناد

دانلود اسناد

 

 

  

« شركت مديريت توليد برق زرند»


 

 بسمه تعالي 

آگهي مناقصه عمومي شماره 17/91

( دو مرحله اي )

موضوع مناقصه : نوسازي و تعويض كانال هاي دود نيروگاه زرند.

دستگاه مناقصه گزار : شركت مديريت توليد برق زرند.

تضمين شركت در مناقصه : 78,000,000 ريال ( هفتاد و هشت ميليون ريال ) به صورت واريز وجه به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند و يا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي .

مهلت فروش اسناد مناقصه : از روز دوشنبه   06/09/91 لغايت  12/09/91

محل فروش اسناد مناقصه :

1- كرمان . زرند . ميدان امام خميني . بعد از پل راه آهن . شركت مديريت توليد برق زرند .  اداره تداركات و قراردادها- تلفن : 4224659-0342

2- دريافت اسناد از طريق سايت WWW.ZARKPP.IR

 

بهاي فروش اسناد : 50,000 ريال ( پنجاه هزار ريال ) به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند .

مهلت و محل تحويل پيشنهادات : آخرين مهلت تحويل اسناد ساعت 15روز چهارشنبه مورخ 22/09/91 و محل تحويل زرند ، ميدان امام خميني ، بعد از پل راه آهن ، شركت مديريت توليد برق زرند ، اداره تداركات و قرارداد ها مي باشد .

تاريخ و محل گشايش پيشنهادات : ساعت 14 روز شنبه مورخ 25/09/91 در محل سالن جلسات شركت مديريت توليد برق زرند .

 

شرايط عمومي :

-             ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد .

-            هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه دريافت ميگردد .

 -            شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .

                 جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 4224659 0342 تماس حاصل فرمائيد .

               

نحوه دريافت اسناد از طريق سايت :فيش واريزي را به شماره  0342-4224659 داخلي( 1 ) ارسال نموده و از داخلي ( 4 ) نام كاربري خود را دريافت و اسناد را دانلود نمائيد .

 

 

« شركت مديريت توليد برق زرند»

 

 


بسمه تعالي
آگهي مناقصه عمومي شماره 95/41

دو مرحله ای

 
 

خرید 35 تن موادضد رسوب و بازدارنده خوردگی

 

نام دستگاه مناقصه گزار: شركت مديريت توليد برق زرند

نشاني دستگاه مناقصه گزار: كرمان- زرند- ميدان امام خميني- بعد از پل راه آهن- شركت مديريت توليد برق زرند

 

موضوع مناقصه: خرید 35 تن مواد ضد رسوب و بازدارنده خوردگی

تضمين شركت در مناقصه :  160,000,000 ريال  (یک صدو شصت ميليون ريال )  به صورت واريز وجه به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند و يا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي .

 

تاريخ دريافت اسناد  مناقصه :  از روز  سه شنبه 02/06/1395 لغايت 14/06/1395

مهلت تحويل اسناد  مناقصه :آخرين مهلت تحويل اسناد ساعت 15 روز شنبه 27/06/1395 مي باشد . 

نشاني دريافت و تحويل اسناد مناقصه:

1- از طريق مراجعه به اداره تداركات و قراردادها شركت مديريت توليد برق زرند

2- مراجعه به سایت www.zarkpp.ir

نحوه دريافت اسناد امناقصه و هزينه آن : 

·         واريز مبلغ 50,000 ريال به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند

·         مراجعه به سايت www.zarkpp.ir  و دريافت اسناد 

·         در صورت مراجعه حضوري ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد الزامي است.

 

 نحوه دريافت اسناد از طريق سايت :فيش واريزي را به شماره  034-33424659 داخلي( 1 ) ارسال نموده و از داخلي ( 2 ) نام كاربري خود را دريافت و اسناد را دانلود نمائيد . 

تاريخ و محل گشايش پيشنهادات : ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 28/06/1395 در محل سالن جلسات شركت مديريت توليد برق زرند.


شرايط عمومي :
- ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد .
- هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه دريافت ميگردد .
- شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33424659 – 034 تماس حاصل فرمائيد .

 

 دانلود اسناد

 

 

  

« شركت مديريت توليد برق زرند»

 
 
 
 
 
 

 


بسمه تعالي
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران شماره 95/42

 


مناقصه شماره 95/42 يك هفته كاري تمديد و مناقصه گران حداكثر تا تاريخ 21/06/95 اسناد خود را تحويل نمايند.

شركت مديريت توليد برق زرند در نظر دارد مشاوراني را كه در رابطه با گاز سوز نمودن سيستم هاي نيروگاهي داراي صلاحيت از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و يا شركت    مادر تخصصي توانير مي باشند، در ضوابط براي خدمات مهندسي "طراحي تفصيلي و تهيه اسناد فني گاز سوز نمودن بويلرهاي نيروگاه زرند" ارزيابي كيفي نمايد.


بدينوسيله از مشاوران واجد شرايط دعوت مي شود براي اخذ مدارك مربوط به ارزيابي كيفي مشاوران از تاريخ درج آگهي به مدت 7 روز از ساعت 8 الي 15 به نشاني : زرند- ميدان امام خميني-بعد از پل    راه آهن- شركت مديريت توليد برق زرند- اداره تداركات و قراردادها و يا سايت شركت به نشاني www.zarkpp.ir و يا سايت شركت توانير به نشاني http://tender.tavanir.org.ir مراجعه و مدارك مربوطه را دريافت و پس از تكميل تا روز شنبه مورخ 13/06/95 به آدرس فوق الذكر تحويل نمايند.


اين آگهي به منظور ارزيابي كيفي مشاوران انتشار يافته و شركت مديريت توليد برق زرند پس از ارزيابي از متقاضيان واجد شرايط طي مراحل بعدي دعوت به عمل خواهد آورد، ضمناً در قبال ارائه مدارك ارزيابي وجهي دريافت نخواهد شد و شركت مديريت توليد برق زرند در رد يا قبول مشاوران مختار بوده و تحويل مدارك به هيچ عنوان حقي براي ارائه دهنده ايجاد نمي نمايد.

 جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33424659 – 034 تماس حاصل فرمائيد .

 

 دانلود اسناد

 

 

  

« شركت مديريت توليد برق زرند»

 
 
 
 
 
 

 


بسمه تعالي
آگهي مناقصه عمومي شماره 96/43

دو مرحله ای

 
 

تامین نیروی انسانی نیروگاه زرند

 

نام دستگاه مناقصه گزار: شركت مديريت توليد برق زرند

نشاني دستگاه مناقصه گزار: كرمان- زرند- ميدان امام خميني- بعد از پل راه آهن- شركت مديريت توليد برق زرند

 

موضوع مناقصه: تامین نیروی انسانی نیروگاه زرند

تضمين شركت در مناقصه :  1,295,000,000 ريال  (یک میلیارد و دویست نود پنج میلیون ريال )  به صورت واريز وجه به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند و يا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي .

 

تاريخ دريافت اسناد  مناقصه :  از روز  سه شنبه 17/05/1396 لغايت 24/05/1396

مهلت تحويل اسناد  مناقصه :آخرين مهلت تحويل اسناد ساعت 15 روز شنبه 04/06/1396 مي باشد . 

نشاني دريافت و تحويل اسناد مناقصه:

1- از طريق مراجعه به اداره تداركات و قراردادها شركت مديريت توليد برق زرند

2- مراجعه به سایت www.zarkpp.ir

نحوه دريافت اسناد مناقصه و هزينه آن : 

·         واريز مبلغ 50,000 ريال به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند

·         مراجعه به سايت www.zarkpp.ir  و دريافت اسناد 

·         در صورت مراجعه حضوري ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد الزامي است.

 

 نحوه دريافت اسناد از طريق سايت :فيش واريزي را به شماره  034-31425559  ارسال نموده و از شماره 034-31425581 نام كاربري خود را دريافت و اسناد را دانلود نمائيد . 

تاريخ و محل گشايش پيشنهادات : ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 05/06/1395 در محل سالن جلسات شركت مديريت توليد برق زرند.


شرايط عمومي :

- ارائه گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی جهت خرید اسناد الزامیست .
- ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد .
- هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه دريافت ميگردد .
- شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31425581 – 034 تماس حاصل فرمائيد .

 

 دانلود اسناد

 

 

  

« شركت مديريت توليد برق زرند»

 
 
 
 
 
 

 


بسمه تعالي
آگهي مناقصه عمومي شماره 96/44

دو مرحله ای

 
 

انجام امور نگهبانی و حفاظت از نیروگاه و تاسیسات آن

 

نام دستگاه مناقصه گزار: شركت مديريت توليد برق زرند

نشاني دستگاه مناقصه گزار: كرمان- زرند- ميدان امام خميني- بعد از پل راه آهن- شركت مديريت توليد برق زرند

 

موضوع مناقصه: انجام امور نگهبانی و حفاظت از تاسیسات آن

تضمين شركت در مناقصه :  330,000,000 ريال  ( سیصد و سی میلیون ريال )  به صورت واريز وجه به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند و يا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي .

 

تاريخ دريافت اسناد  مناقصه :  از روز  سه شنبه 17/05/1396 لغايت 24/05/1396

مهلت تحويل اسناد  مناقصه :آخرين مهلت تحويل اسناد ساعت 15 روز شنبه 04/06/1396 مي باشد . 

نشاني دريافت و تحويل اسناد مناقصه:

1- از طريق مراجعه به اداره تداركات و قراردادها شركت مديريت توليد برق زرند

2- مراجعه به سایت www.zarkpp.ir

نحوه دريافت اسناد مناقصه و هزينه آن : 

·         واريز مبلغ 50,000 ريال به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند

·         مراجعه به سايت www.zarkpp.ir  و دريافت اسناد 

·         در صورت مراجعه حضوري ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد الزامي است.

 

 نحوه دريافت اسناد از طريق سايت :فيش واريزي را به شماره  034-31425559  ارسال نموده و از شماره 034-31425581 نام كاربري خود را دريافت و اسناد را دانلود نمائيد . 

تاريخ و محل گشايش پيشنهادات : ساعت 15 روز یک شنبه مورخ 05/06/1395 در محل سالن جلسات شركت مديريت توليد برق زرند.


شرايط عمومي :

- ارائه گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی  و گواهینامه انتظام جهت خرید اسناد الزامیست .
- ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مناقصه را دريافت مي نمايد .
- هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه دريافت ميگردد .
- شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31425581 – 034 تماس حاصل فرمائيد .

 

 دانلود اسناد

 

 

  

« شركت مديريت توليد برق زرند»

 
 
 
 
 
 

 

کمينه
آرشیو مزایده ها

 بسمه تعالی

آگهي تجديد مزايده عمومي شماره 23/92

فروش 4000 شاخه لوله برنجي مستعمل نيروگاه زرند «در حدود 20 تن»

 

 

موضوع مزايده : فروش 4000 شاخه لوله برنجي مستعمل نيروگاه زرند «در حدود 20 تن»

دستگاه مزايده/ مناقصه گزار : شركت مديريت توليد برق زرند

تضمين شركت در مزايده : 130,000,000 ريال (يكصد و سي ميليون ريال) به صورت واريز وجه به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند و يا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي .

مهلت فروش اسناد مزايده : از روز چهارشنبه 06/06/92 لغايت يكشنبه 12/06/92

محل فروش اسناد مزايده :

1- كرمان . زرند . ميدان امام خميني . بعد از پل راه آهن . شركت مديريت توليد برق زرند .  اداره تداركات و قراردادها- تلفن : 4224659-0342

2- دريافت اسناد از طريق سايت :  WWW.ZARKPP.IR

بهاي فروش اسناد : 50,000 ريال ( پنجاه هزار ريال ) به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند .

مهلت و محل تحويل پيشنهادات :آخرين مهلت تحويل اسناد ساعت 11 روز شنبه مورخ 23/06/92 و محل تحويل زرند ، ميدان امام خميني ، بعد از پل راه آهن ، شركت مديريت توليد برق زرند ، اداره تداركات و قرارداد ها مي باشد .

تاريخ و محل گشايش پيشنهادات : ساعت 14 روز شنبه مورخ 23/06/92 در محل سالن جلسات شركت مديريت توليد برق زرند.

شرايط عمومي :

 ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مزايده را دريافت مي نمايد .

هزينه چاپ آگهي از برنده مزايده دريافت ميگردد .

 

 

شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .

 

 نحوه دريافت اسناد از طريق سايت :فيش واريزي را به شماره  0342-4224659 داخلي( 1 ) ارسال نموده و از داخلي ( 2 ) نام كاربري خود را دريافت و اسناد را دانلود نمائيد

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 4224659 – 0342 تماس حاصل فرمائيد .  

 

دانلود اسناد

دانلود اسناد

 

 

 

 

 «شركت مديريت توليد برق زرند»

 

 

 بسمه تعالی


آگهي مزايده عمومي شماره 22/92


فروش آهن آلات مستعمل موجود در انبار نيروگاه زرند

 

 

موضوع مزايده : فروش آهن آلات مستعمل موجود در انبار نيروگاه زرند ( ورق ، لوله ، پروفيل ، كانال ها ي دود )

دستگاه مزايده/ مناقصه گزار : شركت مديريت توليد برق زرند

تضمين شركت در مزايده : 75,000,000 ريال (هفتاد و پنج ميليون ريال) به صورت واريز وجه به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند و يا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي .

مهلت فروش اسناد مزايده : از روز سه شنبه 04/04/92 لغايت سه شنبه  11/04/92

محل فروش اسناد مزايده :

1- كرمان . زرند . ميدان امام خميني . بعد از پل راه آهن . شركت مديريت توليد برق زرند .  اداره تداركات و قراردادها- تلفن : 4224659-0342

2- دريافت اسناد از طريق سايت :  WWW.ZARKPP.IR

بهاي فروش اسناد : 50,000 ريال ( پنجاه هزار ريال ) به حساب جاري 0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند .

مهلت و محل تحويل پيشنهادات : آخرين مهلت تحويل اسناد ساعت 12روز سه شنبه مورخ 18/04/92 و محل تحويل زرند ، ميدان امام خميني ، بعد از پل راه آهن ، شركت مديريت توليد برق زرند ، اداره تداركات و قرارداد ها مي باشد .

تاريخ و محل گشايش پيشنهادات : ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 18/04/92 در محل سالن جلسات شركت مديريت توليد برق زرند.

شرايط عمومي :

 ارائه معرفي نامه براي فردي كه اسناد مزايده را دريافت مي نمايد .

هزينه چاپ آگهي از برنده مزايده دريافت ميگردد .

  شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .

 

 نحوه دريافت اسناد از طريق سايت :فيش واريزي را به شماره  0342-4224659 داخلي( 1 ) ارسال نموده و از داخلي ( 2 ) نام كاربري خود را دريافت و اسناد را دانلود نمائيد

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 4224659 – 0342 تماس حاصل فرمائيد .  

 

دانلود اسناد

دانلود اسناد

 

 

 

 

 «شركت مديريت توليد برق زرند»