جمعه 24 آذر 1396  | English
کمينه   
تماس با ما

03431425500-05

 

03433424660

03433424661

03431425560

صندوق پستی : 

 77615-135

کد پستی :

 7761795795

پست الکترونیکی :

 zarkpp@zarkpp.ir

پست الکترونیکی روابط عمومی :

 Info@zarkpp.ir

 

 


 

ساعت کاری:

 

همه روزه به جز پنج شنبه و جمعه از ساعت 7 صبح الی 16

 

 نشانی:

 

کرمان - زرند- میدان امام خمینی -بعد از پل راه آهن - شرکت مدیریت  تولید برق زرند

 

کمينه   
شماره تلفن های داخلی

ارتباط با بخش های مختلف 
بخش   نام و نام خانوادگی شماره  تلفن داخلی   Email
 مدیر امور بهره برداری آقای مهندس سام ایزدی   2204   s.izadi@zarkpp.ir
 مدیر امور مهندسی آقای  سید علیرضا جعفری  2228  a.jafari@zarkpp.ir
 مدیر گروه منابع انسانی آقای محسن حاج حسینی   2206   m.hajhosseini@zarkpp.ir
 مدیر ایمنی و بهداشت محیط آقای علی فرزین فر   2219   a.farzinfar@zarkpp.ir
مدیر اداره شیمی آقای محمدرضا ترک زاده  2223   m.torkzadeh@zarkpp.ir
 مدیر حسابداری خانم منصور السادات تهامی  2210   m.tahami@zarkpp.ir
 مدیر حراست آقای حمید ایزدی   2006   h.izadi@zarkpp.ir
 مدیر انبار و تدارکات آقای ابوالفضل رضاییان  3333   a.rezaeian@zarkpp.ir
مدیر  اداره نظارت بر خدمات عمومي  آقای مرتضی جامی 2224   m.jami@zarkpp.ir
 مدیر تعمیرات مکانیک آقای حسین محمدی   3229   h.mohammadi@zarkpp.ir
مدیر تعمیرات برق آقای یاسر بهرامی   3208   y.bahrami@zarkpp.ir
مدیر کالیبراسیون و ابزار دقیق آقای پرویز الهیاری  2400   pa@zarkpp.ir
 دبیرخانه آقای محمد حسین مومنی  2202  dabir@zarkpp.ir
 كارشناس دفتر هيئت مديره و روابط عمومي  خانم اعظم  نصرآبادی  2302  a.nosratabadi@zarkpp.ir